Sosiaali- ja terveysala

Åbo Akademi

aalogobasic4cjos olet kiinnostunut yhteiskunnan hyvinvoinnista ja terveydestä, voit olla kiinnostunut opiskelemaan sosiaalipolittiikkaa ja hoitotiedettä Åbo Akademissa Vaasassa. Sosiaalipolitiikka on yhteiskuntatiede joka tutkii kysymyksiä ja ongelmia liittyen hyvinvointiyhteiskuntaan ja sosiaaliturvaan. Sosiaalipolitiikkaa voi Åbo Akademissa opiskella kaikilla tasoilla, perusopinnoista aina tieteelliseen jatkokoulutukseen asti. Se on myös yleinen sivuaine opiskelijoilla, joiden pääaineena on jokin muu oppiala.

Kehityspsykologian opinnot keskittyvät ihmisen kehitykseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Opinnoissa keskitytään lapsuusvuosiin vaikkakin eri elämänvaiheet käydään läpi. Kehityspsykologiaa voi Åbo Akademissa opiskella kaikilla tasoilla, perusopinnoista aina tieteelliseen jatkokoulutukseen asti. Se on myös yleinen sivuaine opiskelijoilla,joiden pääaineena on jokin muu oppiala.

Tarkempaa tietoa löydät aineen ruotsinkielisiltä sivuilta.

Hoitotieteen tavoitteena on aina ollut lisätä tietoa terveydestä, kärsimyksestä ja hoitamisesta sekä auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta. Hoitotiedettä voi opiskella kaikilla tasoilla, perusopinnoista tieteelliseen jatkokoulutukseen asti. Lue lisää ruotsinkielisiltä sivuiltamme.

Vaasan yliopisto

Ensisijainen logo_fi-eng_RGBVoit valita hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintosi pääaineeksi sosiaali- ja terveyshallintotieteen. Sosiaali- ja terveyshallintotiede tarkastelee suomalaista yhteiskuntaa hyvinvointijärjestelmien ja -palvelujen näkökulmasta. Opinnoissa on neljä pääteemaa: johtaminen, hyvinvointiyhteiskunnan kompleksisuus, organisaatioiden toiminta ja kansalaisten osallistuminen.

Tavoitteena on, että kandidaatin tutkinnon suorittaneena ymmärrät sosiaali- ja terveysalan toimintajärjestelmän kokonaisuuden sisällön ja toimintatavat. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopinnot painottavat analyyttisten ja luovien taitojen kehittymistä siten, että olet pätevä toimimaan vaativissa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriopintojen suorittamisen jälkeen voit sijoittua sosiaali- ja terveysalan sekä muiden julkisten, yksityisten ja vapaaehtoissektorin organisaatioiden asiantuntijatehtäviin. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi perusturvajohtaja, toiminnanjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kehittämispäällikkö tai johtava hoitaja.

VAMK

VAMK_logo_va¦êri_posit_cmyk_S

VAMKissa voit opiskella terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijaksi. Meiltä valmistuu yhteistyökykyisiä, ammatti- ja kielitaitoisia sosionomeja, sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia julkisten organisaatioiden, yritysten ja järjestöjen palvelukseen. Jo työkokemusta hankkineet voivat suorittaa VAMKissa myös jatko-opintoja: tarjolla on johtamisen ylempi AMK-tutkinto sekä ammattitaitoa vahvistavaa täydennyskoulutusta.

Opiskelussa käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä, kuten verkko-opetusta, simulointia ja digitaalista tarinankerrontaa. Koulutusten suunnittelussa on huomioitu erityisesti kansainvälisen ja kaksikielisen Vaasan seudun tarpeet. Tiivis yhteistyömme sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa takaa mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja sekä opinnäyte- ja projektitöiden aiheita: opiskelijoillamme onkin jo opiskeluaikana mahdollisuus tutustua laajasti työelämään ja saada monipuolista käytännön kokemusta.

Tulevaisuudessa VAMKin sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ahkeroivat yhdessä ruotsinkielisten ammattikorkeakouluopiskelijoiden kanssa. Vaasan korkeakoulujen keskittymään, Palosaaren merikampukselle rakennetaan uudet ja nykyaikaiset tilat, joissa opintoja voi suorittaa kaksikielisesti ja luontevassa yhteistyössä ruotsinkielisten opiskelijatovereiden kanssa.

Lue lisää

Novia

logooffset_pieniSarjakadun kampuksella Vaasassa opiskelevat ne henkilöt, jotka ovat päättäneet panostaa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutukseen. 740 henkilön kampus sijaitsee Huutoniemen kaupunginosassa, joka on noin viiden kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan opiskelijat voivat suorittaa harjoittelunsa Vaasan keskussairaalassa, alueen terveyskeskuksissa ja erilaisissa sosiaalialan palveluyksiköissä ja sitä kautta hankkia valmiuksia, joita tarvitaan työelämässä.

Novian pedagoginen strategia perustuu siihen, että opiskelijoilla on mahdollisuus rakentaa tietonsa ja taitonsa aiemman kokemuksensa pohjalle. Opetus pohjautuu konstruktivistiseen pedagogiikkaan, mikä tarkoittaa, että opiskelijat ottavat aktiivisesti vastuun omasta oppimisprosessistaan opettajien ja ohjaajien tukemana.

Opinnot on suunniteltu siten, että jos opiskelijat seuraavat suunniteltua opintorytmiä, he ehtivät saattaa opintonsa loppuun suunnitellussa ajassa.

Opinto-ohjaus on kehitetty siten, että se tukee oppimista opintojen eri vaiheessa.  Kampuksella toimiva opintosuunnittelija ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja tarjoaa heille myös yksityisohjausta. Ohjauksen tavoitteena on ehkäistä ongelmia ja auttaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.